3andwich Design / He Wei Studio
He Wei, Chen Long
3andwich Design / He Wei Studio

3andwich Design / He Wei Studio

3andwich Design / He Wei Studio is involved in the following projects
From Ordinary Village to Museum, added by 3andwich Design / He Wei Studio
Reconstruction of Yanjiao Campus Library, added by 3andwich Design / He Wei Studio
The Design of Viti Books Bookstore, added by 3andwich Design / He Wei Studio
Dianjiang Bagu•Suji in Chongqing, added by 3andwich Design / He Wei Studio
The Mint Bureau Homestay, added by 3andwich Design / He Wei Studio
Renovation of the 809 Arsenal Relics, added by 3andwich Design / He Wei Studio
Threshing Ground under the Big Locust Tree, added by 3andwich Design / He Wei Studio
Shenshan Ridge Integrated Service Center, added by 3andwich Design / He Wei Studio
and 14 more