Beijing Zhongjing Langbo Culture Communication Co., Ltd.
Lu Weidong and Wang Hairong

Beijing Zhongjing Langbo Culture Communication Co., Ltd.

Media from Beijing, China
Beijing Zhongjing Langbo Culture Communication Co., Ltd. is involved in the following projects
Changbai Mountains Korean Pine Valley Hotel, added by Beijing Zhongjing Langbo Culture Communication Co., Ltd.
Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages Jinghu Campus Library, added by Beijing Zhongjing Langbo Culture Communication Co., Ltd.