Haima Carpet Offices
HQ
Haima Carpet
Shandong, China