Takeshi Hosaka Architects
KOJI FUJII / Nacasa & Pertners Inc.
Takeshi Hosaka Architects

Takeshi Hosaka Architects

Our Projects
Our Products
Takeshi Hosaka Architects Offices
HQ
Takeshi Hosaka Architects -
03-5946-8909
Yamabukicho, Shinjuku, Tokyo 162-0801, Japan