11 von 16
Tom Ferguson

(Koichi Takada Architects)

Tom Ferguson