Mitsuori Architects
Michael Kai
Mitsuori Architects

Mitsuori Architects

Mitsuori Architects participa en los siguientes proyectos
Vertical House, agregado por Mitsuori Architects
Small Moves House, agregado por Mitsuori Architects
Fitzroy House, agregado por Mitsuori Architects
Armadale House 1, agregado por Mitsuori Architects
MIDDLE PARK HOUSE, agregado por Mitsuori Architects
Portsea Sleepout, agregado por Mitsuori Architects
South Melbourne House, agregado por Mitsuori Architects