K.Por House

K.Por House

Architetto
SUTE-ARCHITECT
Posizione
Yang Yo Phap, Thailand | View Map
Anno Progetto
2017
Categoria
Alloggi Privati

H-House

SUTE-ARCHITECT come Architetti

บ้านคุณปอ เป็นบ้านเดี่ยว ในบริเวณโรงสีข้าว ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย บรริบท รอบข้างเป็นท้องนา เจ้าของบ้านต้องการบ้านที่โปร่ง ลมพัดได้ตลอดทั้งวัน และบ้านที่โล่งเรียบง่าย ในการออกแบบอาศัยการวางบ้านขวางทางลมให้ลมสามารถเข้าถึงโถง และทุกส่วนในบ้านได้

Condividi o Aggiungi K.Por House alle tue Collezioni
Crediti Progetto
Rivaparc Renovation Apartment
progetto successivo

Rivaparc Renovation Apartment

Appartamenti
District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam - Edificio completato in 2018
Visualizza Progetto