BATEK ARCHITEKTEN は次のプロジェクトに参加しています
HEYDORN HAMBURG、BATEK ARCHITEKTEN によって追加
Yorck Kino Passage、BATEK ARCHITEKTEN によって追加
VAAY Flagship Store、BATEK ARCHITEKTEN によって追加
RHE42、BATEK ARCHITEKTEN によって追加
Blauer Stern、BATEK ARCHITEKTEN によって追加
SCH51、BATEK ARCHITEKTEN によって追加
SCH52 Loft、BATEK ARCHITEKTEN によって追加
APARTMENT HS06、BATEK ARCHITEKTEN によって追加
他 2 個
私たちのプロジェクト
BATEK ARCHITEKTEN オフィス
本社
BATEK ARCHITEKTEN
10405 Berlin, Germany