4 of 38
Dmitry Chebanenko. Styling: Ekaterina Kudinova

Vorobiev House (Shamsudin Kerimov Architects)

Dmitry Chebanenko. Styling: Ekaterina Kudinova

Vorobiev House

Story by Shamsudin Kerimov Architects

Photo: Dmitry Chebanenko. Styling: Ekaterina Kudinova