2 of 35
Yohei Sasakura

House in Tamatsu (Ido, Kenji Architectural Studio)

Yohei Sasakura

House in Tamatsu

Story by Ido, Kenji Architectural Studio

Photo: Yohei Sasakura