4 of 35
Yohei Sasakura

House in Tamatsu (Ido, Kenji Architectural Studio)

Yohei Sasakura