6 of 6
VDM ARCHITEKTUR

Ship of Flotsam (Studio für Architektur Bernd Vordermeier)

VDM ARCHITEKTUR