34 of 34

Farmhouse Lennik (Studio Farris Architects)