9 of 9

First Place 2016 Skyscraper Competition (Yitan Sun, Jianshi Wu)