4 of 42
Wang Ziling

Micro Hutong (ZAO/standardarchitecture)

Wang Ziling

Micro Hutong

Story by ZAO/standardarchitecture

Photo: Wang Ziling