4 of 9

Seoul Yeoui-Naru Ferry Terminal Design Competition (Ryuichi Sasaki/ SASAKI ARCHITECTURE)