3 of 24
Sohei Terui

Oukikyo (Atsumasa Tamura Design Office)

Sohei Terui

Oukikyo

Story by Atsumasa Tamura Design Office

Photo: Sohei Terui