19 of 22
Yasutake Kondo

JIDAIYA ARASHIYAMA (Geneto)

Yasutake Kondo

JIDAIYA ARASHIYAMA

Story by Geneto

Photo: Yasutake Kondo