3 of 8
© Xia Zhi

Harmony Courtyard (Harmony Courtyard)

© Xia Zhi

Harmony Courtyard

Project Harmony Courtyard

Photo: © Xia Zhi