1 of 32
Tess Kelly

Kiah House (Austin Maynard Architects)

Tess Kelly

Kiah House

Story by Austin Maynard Architects

Photo: Tess Kelly