2 of 31
Toshiyuki YANO

Taketa city library (Takao Shiotsuka Atelier)

Toshiyuki YANO

Taketa city library

Story by Takao Shiotsuka Atelier

Photo: Toshiyuki YANO