5 of 34
Eiji Tomita

Ooyodo (Takashi Fujimoto Architects)

Eiji Tomita

Ooyodo

Story by Takashi Fujimoto Architects

Photo: Eiji Tomita