2 of 7
Dmitry Tsyrenshchikov

Lucky Izakaya Bar, Moscow (Irina & Olga Sundukovy)

Dmitry Tsyrenshchikov

Lucky Izakaya Bar

Story by Irina & Olga Sundukovy

Photo: Dmitry Tsyrenshchikov