3 of 12
Tetsuya Yashiro

dot. (Oita Prefecture's base facility) (Takao Shiotsuka Atelier)

Tetsuya Yashiro

dot

Story by Takao Shiotsuka Atelier

Photo: Tetsuya Yashiro