5 of 6

XiXian New Area Chongwen Jing River Eco-Restaurant and Hotel (PLASMA STUDIO)