5 of 26
Hiroyuki Oki

Namra Coffee (D1 architectural studio)

Hiroyuki Oki

Namra Coffee

Story by D1 architectural studio

Photo: Hiroyuki Oki