3 of 21
Koji Fuji

Y’s Kitchen (Shushi Architects)

Koji Fuji

Y’s Kitchen

Story by Shushi Architects

Photo: Koji Fuji