16 of 19
Kenta Hasegawa

Shinbohon House K (Yuichi Yoshida and associates)

Kenta Hasegawa

Shinbohon House K

Story by Yuichi Yoshida and associates

Photo: Kenta Hasegawa