Karim Rashid
Giuseppe Creti
Karim Rashid

Karim Rashid

Our Projects
Our Products
Karim Rashid Offices
HQ
Karim Rashid
New York, United States